Loler

O projektu

LOLER: O čem to je?

VÝVOJ MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH STANDARDŮ PRO INSPEKCI VYBAVENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Ve Velké Británii byl v roce 1998 vytvořen standard pro kontrolu a revizi zařízení používaného při provádění výškových prací “Lifting Operations & Lifting Equipment Regulations” (LOLER). Tento standard byl vytvořen v rámci předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Health and Safety at Work Act. 1974). V rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci byl podán projekt prostřednictvím projektového manažera Billyho Robba pro přenos a inovaci britských standardů inspekce vybavení k dalšímu rozvoji na evropské úrovni. Zahrnuty jsou zde nejen klíčové oblasti vzdělávání, ale i hodnocení a také metody používané při revizi vybavení inspektory v celé Evropě.

Evropské normy a předpisy

Na základě posuzování evropských norem a předpisů probíhá výměna informací a zkušeností při revizi vybavení pro práci ve výškách. Ne vždy jsou tyto normy a právní předpisy shodně implementovány do národních standardů všech zemí Evropské unie. Ve všech zemích také nejsou shodně stanoveny a definovány kompetence kontrolních inspektorů.

Přehled nehod a odvětví, na něž se vztahuje standard LOLER

Nedávné UK statistiky úrazů při arboristických a lesnických činnostech ukazují, že 50% smrtelných úrazů je spojených s užíváním motorových pil při práci v koruně stromů při stromolezení. Druhou nejčastější příčinou je pád z výšky a arboristika je pracovní činnost s nejvyšší smrtelnou úrazovostí v UK.

Neoficiální informace získané od arboristů přítomných při těchto pádech z výšky indikuje, že jedním z faktorů těchto úrazů je selhání vybavení. Toto je v současné době předmětem šetření v rámci celoevropské analýzy nehod a statistik příčin zemřelých pádem z výšky. Zdrojem těchto nehod jsou však i další průmyslová odvětví jako:

 • Zemědělství / Zahradnictví / Lesnictví
 • Dobrodružství / Zábavné aktivity (např. divadelní představení) / Lanové kurzy
 • Instalace lanových přístupů / Pojízdné pracovní plošiny (závěsné lešení) / Lešení
 • Vzdělávání / Vojenství / Školení
 • Přístavy / Ropné plošiny
 • Horolezectví / Zával / Speleologie
 • Práce na střechách
 • Mytí oken
 • Doprava

Přehled vzdělávacích standardů pro inspektory (revizory) OOPP pro práci ve výškách

Mapování způsobů školení a vzdělávání inspektorů po celé Evropě je dalším předmětem výzkumu s cílem harmonizace postupů a standardů v jednotlivých odvětvích zapojených do práce ve výškách. Současné kontrolní metody jsou především kvalitativní a závislé na kompetentnosti inspektora. Jsou tedy do jisté míry subjektivní. Například na základě vizuálního a hmatového posouzení se může závěr dvou inspektorů lišit.

Nejvíce objektivních a kvantitativních zkoušení provádějí výrobci zařízení, ale ta mají destruktivní povahu. V Evropě existuje celá řada testovacích přístrojů, avšak jsou většinou příliš velké a imobilní, což není praktické pro použití v širokém měřítku. Dalším faktorem, který v rámci těchto testování probíhá je, že se materiálové vlastnosti zkouší obvykle na nových vzorcích a ne vždy odrážejí případné účinky “pracovního prostředí”. Příkladem je účinek “opotřebení” horolezeckých lan.

NDT výzkum: penetrační metoda a zařízení na zkoušení lan

Jednou z klíčových oblastí projektu v rámci výzkumu je rozsah a praktické využití metod nedestruktivního zkoušení (NDT) pro použití na horolezecké vybavení. Následující metody přicházející v úvahu byly vyhodnoceny z hlediska možného využití:

 • Magnetická defektoskopie
 • Akustická resonance
 • Termografie
 • Metoda vířivých proudů
 • Radiologie
 • Ultrazvuk
 • Kapilární defektoskopie

Po zhodnocení nákladů a praktičnosti aplikace se jeví jako nejvhodnější pro kontrolu použití kapilární defektoskopie (penetrační metoda). Kapilární defektoskopie je nedestruktivní metoda používaná pro detekci povrchových otevřených trhlin a necelistvostí nejrůznějších tvarů a velikostí, a to ve všech ne-pórovitých kovových, ale i nekovových materiálech (měď, hliník, keramika, sklo, guma, plasty aj.). Tato metoda byla vybrána pro studium defektů v hardwaru (kovové slitiny atd.).

Textilní materiál, zejména horolezecká lana, může být velmi obtížně posouditelný pouze vizuálně. Z tohoto důvodu v rámci projektu LOLER probíhá výzkum a vývoj přípravků pro testovací účely. Testovací zařízení pro lana je ve vývoji, který detekuje úroveň opotřebení vláken ve srovnání s evropskými standardy. V konečném důsledku vada, která nemusí být vizuálně pozorována (např. poškození vlákna jádra), ale může vážně snížit limit pracovního zatížení, by měla být identifikována vždy během inspekce.

Hlavní cíl projektu LOLER

Hlavním cílem projektu LOLER je harmonizovat stávající evropské normy a kontrolní metody s využitím více vědecky založeného přístupu prostřednictvím vývoje nových nástrojů a technik a zvýšení bezpečnosti při práci ve výškách.

Tým projektu

A1 Arborists Ltd (Velká Británie): Kontaktní a vedoucí role-Billy Robb (Projektový Manažer); Kristyna Dvorackova ( QA Projektová Koordinátorka)

University of Mendel (Česká Republika): Kontaktní a vedoucí role-Pavel Nevrkla (Konzultant pro Testování Přístroje)

Fito-consult (Italy): Kontaktní a vedoucí role -Daniele Zanzi (Konzultant Testování Přístroje)

Tree Care Ireland (Ireland): Kontaktní a vedoucí role -Kevin Birchall (Konzultant Pilotních Testů)

Forest Sciences Centre of Catalonia (Spain): Kontaktní a vedoucí role -Rosa Ricart (Komunikační Konsultant) & Daniel Gabarro (Konzultant Pilotních Testů)

MWMAC (United Kingdom): Kontaktní a vedoucí role -Chris Hughes (Konsultant Standardu)

University of Copenhagen (Denmark): Kontaktní a vedoucí role -Henning Johansen (Konzultant Stanovení Standardu)

Kamila Jurickova-Průvodcovská Činnost Horská (Česká Republika): Technický Expert

Lukas Neklan-Singing Rock (Česká Republika): Technický Expert

Fabian Frank-Frank Tree Care (Německo): Technický Expert

Ledvina – Pavouci (Česká Republika): Technický Expert